Adatvédelem

A Szabályzat célja

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a 2. pontban meghatározott adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit. Jelen Szabályzat célja, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: Libri Könyvkiadó: NAIH-83629
 2. Fogalommeghatározások
  1. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: feliratkozó) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
  2. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
  3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  4. AdatkezelőLibri Könyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.)
  5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
  6. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  7. Adattovábbítás: a személyes adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
  8. Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
  9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
  10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
  11. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
  12. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 3. A kezelt személyes adatok köre
  1. A feliratkozó döntése alapján megadható személyes adat: név, e-mail-cím
  2. Az adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
  1. Az adatkezelésre a feliratkozóknak a www.libri.libricsoport.hu oldalon gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevélre történő feliratkozása mellett tett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a feliratkozók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy feliratkozás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Az adatkezelés célja a feliratkozók részére – előzetes, kifejezett hozzájárulásuk alapján – gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése.
  3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céltól eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a feliratkozó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, ide nem értve a 9. pontban foglalt adatfeldolgozás eseteit.
  4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely feliratkozó e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címre küldött anyagokat kizárólag ő olvassa.
 5. Az adatkezelés elvei
  1. A személyes adatok csak tisztességesen és törvényesen szerezhetők meg és dolgozhatók fel.
  2. A személyes adatok csak meghatározott és törvényes céllal tárolhatók, és attól eltérő módon nem használhatók fel.
  3. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
  4. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett feliratkozó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 6. Az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  1. Az adatkezelő a hírlevél-küldéshez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  2. Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett feliratkozó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
  3. Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett feliratkozók elérhető adatait.
  4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a feliratkozót köteles tájékoztatni az ehhez szükséges előzetes, kifejezett hozzájárulása megszerzése céljából, illetőleg köteles lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  5. Az adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatják. Az adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan feliratkozóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  6. Az adatkezelő köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról, és megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
  7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az adatkezelő a személyes adatot a helyesbíti.
  8. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a feliratkozó személyes adatának törlését kéri; (iii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve hogy a törlést a törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
  9. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a feliratkozó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a feliratkozó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az adatkezelő a feliratkozót, továbbá mindazokat értesíti, akik részére korábban a személyes adat továbbításra került.
  11. Amennyiben az adatkezelő a feliratkozó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a feliratkozót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az adatkezelő döntésével szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 7. Az Adatkezelés időtartama
  1. Az adatkezelő a feliratkozó által megadott személyes adatokat addig kezelhetik, amíg a feliratkozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését (törlését). A személyes adatok törlésére haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül sor kerül. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a feliratkozó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a feliratkozó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az adatkezelő jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 8. Rendelkezés a személyes adatokkal
  1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, valamint zárolása iránti igény az info@libricsoport.hu e-mail-címre küldött kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése lemondható továbbá a hírlevelek alján található „leiratkozás” linkre kattintva.
 1. A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozás

  1. Az adatkezelő alibri.libricsoport.hu weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének, illetve a hírlevél-küldés zavartalanságának biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
  2. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:
  Cégnév Székhely Tevékenység
  2Bits Creative Websolutions Kft. 1136, Budapest Tátra utca 5/a Alkalmazás fejlesztés, alkalmazás üzemeltetés, rendszer üzemeltetés, támogatás

10. Adattovábbítás lehetősége

 1. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésükre álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.
 2. Az adatkezelő – az előző pontban foglalt kivételtől eltekintve – a feliratkozók személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi feliratkozót megfelelő módon tájékoztatni kell.

12. A feliratkozók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Személyes adataik kezeléséről a feliratkozók az adatkezelőtől bármikor a 1066 Budapest, Nyugati tér 1. címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@libricsoport.hu e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a feliratkozó által a feliratkozás során megadott e-mail-címről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a feliratkozónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a feliratkozó adatait.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 3. A feliratkozók helyesbítési, törlési, illetve zárolási igényükkel az adatkezelőhöz a 12.1. pontban meghatározott elérhetőségen fordulhatnak.
 4. A feliratkozó az adatkezelőnél a 12.1. pontban meghatározott elérhetőségen tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. Az adatkezelő a tiltakozást a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a feliratkozót írásban tájékoztatja.Amennyiben az adatkezelő a feliratkozó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha a feliratkozó a döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a feliratkozó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A feliratkozó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen, személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5). A feliratkozó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, észrevételét ezen túlmenően elküldheti az info@libricsoport.hue-mail-címre.
 1. Budapest, 2017. 08.14

Kosár

A kosarad üres.

Tovább vásárolok